Zostavy

  Výčapné stojany

  Gastro zariadenia

  Drogéria

  Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.amitech.sk

  I. Úvodné ustanovenia

  1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou AMITECH, s.r.o., so sídlom 916 32 Hôrka nad Váhom č. 299, Slovenská republika, IČO: 36 343 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 15564/R (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.amitech.sk podľa VOP (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

  1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.amitech.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

  1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.amitech.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. VOP.

  1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. "Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v takýchto prípadoch riadia ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

  II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

  2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

  2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

  2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

  2.4. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

  2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy vzájomne plnili.

  2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

  III. Cena a platobné podmienky

  3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. VOP platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

  3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.amitech.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

  3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
  Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: 

  a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru 
  b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry


  Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

  3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

  3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. VOP nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V. Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

  3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na adresu eshop@amitech.sk.

  IV. Dodacia lehota

  4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

  4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

  4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

  4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

  V. Podmienky dodania tovaru

  5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  5.3. Dodanie tovaru Predávajúci vykoná v dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 21:00 hodín.

  5.4. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

  a) Doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérom DPD - 5 EUR s DPH pre objednávky v celkovej sume menšej ako 250 EUR s DPH

  b)   Doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérom DPD - 0 EUR s DPH pre objednávky v celkovej sume väčšej ako 250 EUR s DPH 

  c) Doprava na adresu určenú Kupujúcim našim servisným technikom - 10 EUR s DPH

  5.5. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: 
  a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (kuriér DPD, servisný technik)riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia baliacej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

  VI. Záruka a servis

  6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.amitech.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

  6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

  6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

  • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:
   AMITECH, s.r.o.
   916 32 Hôrka nad Váhom č. 299
  • v záujme rýchlejšieho vybavenia môže Kupujúci reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku danej značky zakúpeného tovaru, ktorého adresa je uvedená v záručnom liste alebo ju získa na Zákazníckej linke tel.č. +421 32 7798673.

  6.4. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkého príslušenstva ktoré bolo s tovarom dodané.

  6.7. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.

  VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

  7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

  7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : AMITECH, s.r.o., 916 32 Hôrka nad Váhom č. 299 (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

  7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

  7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  • predaj iného tovaru, ktorý sa otvorením stane nepredajným.

  7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

  VIII. Záverečné ustanovenia

  8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

  8.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

  8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, VOP a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

  8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho eshop@amitech.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

  8.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

  8.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

  8.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

   

  AMITECH, s.r.o.

  V Hôrke nad Váhom, dňa 1.3. 2012